top of page

Privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden en bescherming persoonsgegevens

Deze website is toegankelijk via de domeinnaam https://www.amusea.com/ en wordt gebruikt met naleving van de Belgische wegteving. Het gebruik van deze website is onderworden aan deze algemene gebruiksvoorwaarden.Iedere gebruiker van deze site erkent deze voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard zonder enig voorbehoud.De vzw « AMUSEA » is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig verkeerd gebruik van de website.

De vzw « AMUSEA » kan op ieder ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging, de informatie en aanbiedingen vermeld op de website https://www.amusea.com/ wijzigen.

1. Eigendom van de website :

De Website wordt gebruikt door de vzw “AMUSEA”, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Eliseatraat 86, geldig vertegenwoordigd door Bruno Georis en hierna vermeld als « AMUSEA ».

2. Intellectuele eigendomsrechten :

De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht. Iedere kopie, vertaling, wijziging, verspreiding en meer algemeen ieder gebruik van het geheel of een deel van deze website, in welke vorm ook, is verboden. Van deze website mag geen enkel gebruik, van welke aard ook, gemaakt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van “AMUSEA”.

3. Aansprakelijkheid :

« AMUSEA » wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade die het gevolg zou zijn van het rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van deze website, daarin begrepen schade die kan ontstaan ten gevolge van onbeschikbaarheid, technische fouten, virussen of iedere andere omstandigheid die los staat van de wil van « AMUSEA ».

« AMUSEA » aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden waarheen de website van « AMUSEA » zou doorverwijzen. « AMUSEA » verzoekt de gebruiker die enige fout of ontoelaatbare inhoud vaststelt, dit onmiddellijk te melden.

4. Inlichtingen over de website et links :

De inlichtingen opgenomen op de website worden alleen gegeven ter informatie en zonder enige verbintenis. « AMUSEA » gebruikt alle middelen om de gegevens vermeld op de website zo snel mogelijk bij te werken, te wijzigen en te verbeteren.

5. Vertrouwelijkheid van de uitgewisselde gegevens en bescherming van de persoonsgegevens:

« AMUSEA » past het hiernavermelde beleid toe inzake vertrouwelijkheid en bescherming van de persoonsgegevens: « AMUSEA » bewaart alleen uw e-mailadres, naam en voornaam. Uw interacties met onze marketing e-mails en artikels op de sociale media worden uitsluitend bewaard voor statistische doeleinden. Deze gegevens  worden in geen enkel geval doorgegeven of verkocht aan derden, met uitzondering echtern van technische onderaannemers zoals onze webhost. Onze website gebruikt de hostingdiensten van WIX waarvan het vertrouwelijkheidscharter duidelijk is voorgesteld op: https://nl.wix.com/about/privacy

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken:

Het gebruik van deze website is uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn de franstalige rechtbanken te Brussel uitsluitend bevoegd.

7. Verklaring inzake cookies :

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving licht « AMUSEA » de gebruikers is over het gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine databestanden opgenomen op de harde schijf van de computer van de gebruiker van de website. Ze bevatten inlichtingen zoals de taalvoorkeur van de internetgebruiker, zodat hij niet telkens opnieuw die informatie moet melden bij een volgend gebruik van de website. Sommige cookies laten een optimale grafische voorstelling toe, andere doen de gebruikte toepassing juist werken. Indien de gebruiker niet wenst dat de website cookies opslaat in zijn computer, kan hij steeds zijn zoekmachine daartoe instellen.

De gebruiker die cookies uitsluit moet rekening houden met het feit dat verschillende grafische elementen misschien niet juist zullen verschijnen of dat hij geen toegang heeft tot enkelel toepassingen.

Hoe cookies controleren ?

De gebruiker kan naar keuze cookies controleren en/of verwijderen. Raadpleeg de volgende website om hier meer over te weten: https://www.aboutcookies.org/

8. Bescherming van persoonsgegevens :

« AMUSEA » is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens verkregen via zijn website en bewaart alleen uw e-mailadres, naam en voornaam. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden met uitsluiting van eventuele technische onderaannmeers of onze host. « AMUSEA » verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend teneinde te voldoen aan de noodzakelijke verwerking van reservaties voor voorstellingen, het beheer van de contacten, de statistieken en de direct marketing (nieuwsbrieven en sociale media).

De gegevens worden ingezameld op basis van de impliciete toestemming van de betrokken personen bij de inschrijving op de nieuwsbrief via het formulier van de website: https://www.amusea.com/.  Deze instemming kan op ieder ogenblik, mits eenvoudig verzoek, ingetrokken worden. In dat geval worden de gegevens gewist van onze lijst contacten.

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving kan de gebruiker, als natuurlijk persoon, toegang krijgen tot zijn persoonsgegevens, deze verbeteren, de schrapping ervan vragen, de verwerking ervan beperken en zich verzetten tegen het gebruik ervan voor direct marketing. De uitoefening van deze rechten is kosteloos. In voorkomend geval kan de gebruiker zijn verzoek tot uitoefening van een of andere van zijn rechten of de melding van een moeilijkheid of probleem betreffende zijn gegevens toezenden aan:

-       per e-mail : bruno@amusea.be

-       per post : AMUSEA asbl – Bruno Georis – Elisastraat, 86 – 1050 Brussel

De gebruiker kan eveneens een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

Ingezamelde persoonsgegevens worden slechts bewaard voor de periode nodig om de hoger vermelde doeleinden te verwezenlijken of de wettelijke verplichtingen van « AMUSEA » na te leven.

Binnen de hogermelde beperkingen mag « AMUSEA » overgaaan tot bewaring en verwerking van de persoonsgegevens door de gebruiker meegedeeld tijdens zijn toegang tot en bezoek aan de website  https://www.amusea.com/ of tijdens latere interacties met onze nieuwsbrieven en  sociale media.

9. Contact :

AMUSEA asbl – De heer Bruno Georis

Elisastraat 86 - 1050 Brussel

bruno@amusea.be

bottom of page